„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: Innowacje organizacyjne technologiczne oraz marketingowe w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych

Cel operacji: Celem operacji jest wytworzenie innowacji technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych w celu zwiększenia poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym, zwiększenia poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatycznych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Numer umowy: 00003.DDD.6509.00135.2019.03
0
Budżet operacji
0
Kwota dofinansowania
Postęp projektu
Etap V 100%
_MG_1026Bez nazwy-3

Cel operacji

 PL: Celem operacji jest wytworzenie innowacji technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych. Innowacje w zakresie precyzyjnego nawożenia azotem dotyczą dostępnych od niedawna rozwiązań i usług, które zostaną udoskonalone, natomiast  innowacje w zakresie precyzyjnego nawadniania doprowadzą do powstania nowych rozwiązań. Projekt wynika z potrzeb ograniczania kosztów produkcji, emisji gazów cieplarnianych, zużywania wody oraz automatyzacji procesów zarządzania w gospodarstwach rolnych. Jego realizacja ma mierzalny wkład istotna dla rozwoju rolnictwa precyzyjnego w Polsce, które jest jedną z najszybciej rosnących gałęzi branży rolno-spożywczej. Jeden z członków grupy, SatAgro, posiada najdłuższe na polskim rynku doświadczenie dotyczące tworzenia map do precyzyjnego nawożenia opartego na indeksach roślinności i zobrazowaniu satelitarnym. Planowane prace, dotyczące precyzyjnego nawożenia oraz nawadniania, są wynikiem rozeznania rynku oraz konsultacji z rolnikami, przedsiębiorcami i korporacjami. Grupą docelową projektu i wytworzonych narzędzi i usług są gospodarstwa posiadające podstawowe zaplecze  aby wdrożyć rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego, a także duże podmioty dołączające ofertę cyfrowych usług rolniczych do swojej podstawowej działalności. 
K1600_20190613-_DSC6413 (2)Bez nazwy-3

The aim of operation

 ENG: The aim of this operation is to produce technological, organisational, and marketing innovations for optimising fertilisation and irrigation using satellite data. Innovation in precision nitrogen fertilisation concerns solutions, and linked services, which are available only since recently and will be improved in the scope of this project, while innovation in precision irrigation will lead to brand new solutions. The project is driven by the need to reduce production costs, greenhouse gas emissions and water consumption, and to improve automation of farm management processes. Its implementation has a measurable significant contribution to the development of precision agriculture in Poland, which is one of the fastest growing branches of the agri-food industry. One of the group’s members, SatAgro, has the longest experience on the Polish market in creating maps for precise fertilisation based on vegetation indices and satellite imaging. The planned work on precision fertilisation and irrigation is the result of market research and consultations with farmers, entrepreneurs, and corporations. The target group for the project, and the resulting tools and services, are farms with basic facilities to implement solutions in the field of precision agriculture, as well as large entities who add digital agriculture services to their core business.
PL: Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych przewidywanych rezultatów operacji to ulepszenie dwóch innowacji oraz wytworzenie dwóch innowacji. Ulepszona innowacja technologiczna w zakresie precyzyjnego nawożenia azotem umożliwi gospodarstwom dopasowanie dawek do rzeczywistych potrzeb pokarmowych uprawy. W wyniku tego poprawie ulegnie opłacalność produkcji, jakość plonów, a także stan środowiska, głównie w związku z ograniczonym przedostawaniem się azotu do wód gruntowych i powierzchniowych. Ulepszona innowacja organizacyjna opiera się na rozwoju rozwiązań w zakresie zarządzania opłacalnością produkcji w różnych częściach pól uprawnych. Nowa innowacja skupiają się na problematyce nawadniania. Nowa innowacja technologiczna opiera się na wypracowaniu rozwiązań pozwalających na automatyczne wytwarzanie map aplikacyjnych do nawadniania pozwoli rolnikom optymalizować zużycie wody.  Wiąże się to dodatkowo z opracowaną w projekcie innowacją organizacyjną dotyczącą definicji i wizualizacji stref opłacalności nawadniania. Oprócz umożliwienia redukcji kosztów, opracowane rozwiązania pozwolą znacznie ograniczyć ryzyko katastrofalnych strat wynikających z przesuszenia uprawy. Wszystkie opracowane w ramach operacji rozwiązania będą dostępne dla gospodarstw i innych użytkowników końcowych poprzez interfejs serwisu internetowego SatAgro.
250px-Flag_of_Poland_(normative).svg1920px-Flag_of_the_United_Kingdom_(3-5).svg
K1600_DJI_0973Bez nazwy-1
ENG: The technological innovation in the field of precise nitrogen fertilisation, achieved in the scope of the project, will allow farms to adjust doses to the crops’ actual nutrient requirement. As a result, the profitability of production, the quality of yield and the state of the environment will be improved, the latter mainly through reduced nitrogen leakage to ground and surface water. The delivered solutions which allow automated production of irrigation application maps will allow farmers to optimise water consumption. This is linked to the organizational innovation which concerns the definition and visualisation of irrigation profitability zones. In addition to cost reduction, the resulting solutions will significantly reduce the risk of catastrophic losses caused by drought. All innovative solutions realized within this operation will be available to farms and other end users through the interface of the SatAgro web service.

Raport z realizacji operacji

Wiosenne porządki na całego.

Innowacje rolnicze – postępy projektu, co dalej ?